honeycandy.network

Honeycandy là trang chia sẻ thông tin với mong muốn góp phần trong việc kết nối một cộng đồng các startups, SMEs và các cá nhân yêu thích kinh doanh.

HoneyCandy is a business focused information site dedicated to create a community for like-minded startups, SMEs, and entrepreneurs to connect and grow together.

telegram facebook